RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2018

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://teraklub.dk/vedtaegter_v2.pdf.

Generalforsamlingen afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt Ungdom, Hejren 15, 2670 Greve 13. marts 2018 kl 19-21.

Punkt 2 Bestyrelsens beretning

Beretningen er kort, da vi siden generalforsamling 2017 er skiftet fra at have generalforsamling i efteråret nu holder generalforsamling i marts. Siden sidste beretning har der været fokus på at planlægge aktiviteter i 2018 og lave ansøgning til Dansk Sejlunion om støtte for 2018. Desuden har vi lavet forslag til nye vedtægter svarende til de forslag, der kom frem på generalforsamling 2017.

Punkt 3 Regnskab

kan hentes på dette link

Punkt 4 Indkomne forslag

Punkt 4.1 Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer af vedtægter

Punkt 3.1 simplificerer adgang til vedtægter. Bestyrelsen foreslår ændring af
Ved optagelse skal bestyrelsen sørge for, at hvert medlem modtager en kopi af oplyse link til klubbens vedtægter.
til
Gældende vedtægter lægges på foreningens hjemmeside.

Punkt 3.2.2 giver mulighed for at en sejler kan være repræsenteret af forælder eller klubrepræsentant. Bestyrelsen foreslår ændring af
medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
til
medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, eller en forælder, eller klubrepræsentant eller ved fuldmagt.

Punkt 7.1.3 - vi skal også vælge referent. Bestyrelsen foreslår ændring af
Valg af dirigent
til
Valg af dirigent og referent

Punkt 7.1.3 + 8.2 + 8.3 + 8.4 - vi foreslår at vælge hele bestyrelsen forfra hver gang og give mulighed for en mindre bestyrelse.
Punkt 7.1.3 ændres fra
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt én suppleant
8. Valg af en revisor, samt en revisorsuppleant
9. Eventuelt
til
6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt én suppleant
7. Valg af en revisor, samt en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Punkt 8.2 ændres fra
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Til
Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Punkt 8.3 og 8.4 udgår og efterfølgende punkter rykkes op

Punkt 6. Valg af formand (lige år)

Den nuværende formand Peter Toft modtager genvalg Andre kandidater modtages naturligvis gerne

Punkt 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant

Anna Nørgaard og Freja Hansen er på valg - begge modtager genvalg

Punkt 8. Valg af revisor

Mikkel Schiøtz - SKB ungdomskasserer modtager genvalg

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@rstera.dk)